En 1400/07/28

کلیه دانشجویانی که درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار رابا خانم قناعتی اخذ نموده اندحداکثر تا پایان روز پنج شنبه 93/3/8 فرصت دارند پروژه‌ی خود را به آدرس ghanaati@hotmail ارسال نمایند در غیر اینصورت نمره ای برای آنها ثبت نخواهد شد.

(آموزش فنی مهندسی)