درس تحویل روستا 2 مهندس روشنی روز چهارشنبه مورخه 93/04/11 در آتلیه یک برگزار می گردد.