کلاس جبراني درس مقاومت مصالح باخانم نازنين حدادي زاده شنبه مورخه 93/3/3 از ساعت 14 الي 16:15 در کلاس 16 برگزار مي شود.