درسهای راهسازی و روسازی آقای کاظمی مورخه 1393/2/4 تشکیل نمی شود و جبرانی آن در روز دوشنبه 1393/2/29 به ترتیب از ساعت 16:15 الی 17:45 و 17:45 الی 19:15 در طبقه 2 ساختمان فنی در کلاس 14 برگزار می گردد.