كلاسهاي آقاي آزادبر در تاريخهاي 93/2/22 و 93/2/28 تشكيل نمي گردد.