جلسه امتحان میان ترم درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی با آقای رشیدی روز شنبه مورخ 93/09/01 برگزار می گردد.