En 1400/07/28

 

-کلاس درس روشهای طراحی وتولید صنعتی با آقای دستمردی روز شنبه مورخ 93/08/24 برگزار نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی درس مذکور در روز پنج شنبه مورخ 93/08/29 (ساعت 13-11:30) برگزار می گردد.