کلاس جبرانی طراحی مکانیزم ها آقای دکتر شهرام آجری روز چهارشنبه 93/08/21 ساعت 13:30 در آزمایشگاه مکانیک برگزار میگردد.