En 1400/07/28

 

فقط کلاسهای آزمایشگاه هیدرولیک آقای نوروزپور در مورخه های 93/08/25 و 93/08/27 و 93/08/28 تشکیل نمی گردد.