کلیه کلاسهای درس  خانم اوشک سرایی در روز سه شنبه مورخ 93/08/20 تشکیل نمی گردد.