کلیه کلاس های درس آقای زمانی مورخ 93/8/19 تشکیل نمی شود.