قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق

 برنامه کلاسی درس روش تحقیق آقای دکتر فخرایی از روز دوشنبه به چهارشنبه ، ساعات 10.30 تا 12 و 12 تا 13.30 تغییر یافته است .