En 1400/08/05

 

 به اطلاع دانشجویان دکتری برق که با آقای دکتر توکلی درس مباحث ویژه در مهندسی قدرت 2 داشته اند می رساند که درس کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت جایگزین آن در همان ساعت با آقای دکتر علیزاده شده است.