کلاس درس بررسی سیستمهای قدرت آقای زارع ساعت 12:30-10 مورخ 93/7/23 تشکیل نمیگردد.