قابل توجه دانشجویان رشته‌برق

 به‌اطلاع دانشجویان گروه‌برق در کلیه مقاطع و گرایشها می‌رساند بنا‌بر تقاضای دانشجویان، انتخابات انجمن گروه‌برق به روز یکشنبه مورخ 93/7/26 ساعت 11 در سالن حکیم زاده طبقه چهارم دانشکده علوم پایه برگزار می گردد. از تمامی دانشجویان رشته‌های فوق درخواست می‌شود با داشتن کارت‌دانشجویی در انتخابات شرکت نمایند.

 با تشکر(انجمن گروه برق)