En 1400/08/05

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ، چنانچه دارای شرایط تخفیف به شرح زیر می باشند از تاریخ 20 شهریور لغایت 20 مهر با ارائه مدارک لازم به حوزه معاونت دانشجویی واقع در طبقه پنج ساختمان فنی و مهندسی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند تا پس از بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردد .

شرایط تخفیف :

 1- کسانی که در خانواده آنها دو دانشجو یا بیشتر در دانشگاه آزاد‌اسلامی در‌حال تحصیل هستند.

2- دانشجویانی که در رشته های مختلف ورزشیب در سطح کشور یا منطقه مقام کسب کرده‌اند .

3- همسر و فرزندان هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.

4- سایر موارد خاص که احیانا در آئین نامه پیش بینی شده است.

 حوزه معاونت آموزشی - حوزه معاونت اداری مالی