جهت اطلاع دانشجویان گرامی

پایان کلاسهای دوره تابستان 93 پنجشنبه 93/5/23 می باشد.