آزمون كتبي و شفاهي درس فنون مصاحبه تشخيصي  استاد دكتر وارسته  در تاريخ 96/03/31  روزچهارشنبه  ساعت 8:30  صيح برگزار مي گردد.