دانشجویانی که در نیم سال دوم  1395و1396 با آقای دکتر وزیر ی درسهای مقاومت مصالح 1 ودر س سازه های بتن آرمه 1 و مقررات ملی ساختمان را داشته اند می تواننند در تاریخ 1396/4/21 در روز چهارشنبه از سا عت 12 تا ساعت 13 در اتا ق اعضای  هیات علهی  گر وه عمران برای مشا هده و اطلا ع از نحوه تصحیح برگه امتحانی خود  حضور به هم رسا نند بدیهیست این تنها فرصت می باشد