کلاس جبرانی آقای دکتر توکلی در تاریخ 1396/3/9از ساعت 13/30 تا ساعت 15/45 در الترنیک قدرت 2 وازساعت 16 تا ساعت 18/15 در لکترونیک قدرت 1 ودر تاریخ 1396/3/10 درس بهر ه بر داری در کلاس 303 بر گزار می گردد