کلاس جبرانی آقای دکتر رضا پور در تاریخ 1396/2/27در س طراحی مهندسی از ساعت7/30 تا سا عت 10 در کلاس 109 ودر تاریخ 1396/2/28 ازساعت12/15  14/30 در کنترل فازی عصبی واز ساعت 14/39تا ساعت 16/15 در طراحی بهینه در کلاس 301 بر گزار می گردد