کلاس جبرانی خانم دکتر پناهی در تاریخ 1396/2/21در سا ختمان علوم پایه در کلاس 11از ساعت 12تا ساعت 13/30 تشکیل می گردد