کلاس فوق العاده آقای دکتر یعقوب نیا در تاریخ 1396/2/21در ریاضی مهندسی از ساعت 13/30در کلاس 306 برگزار می گردد