کلاس جبرانی آقای دکتر امینی امام درتا ریخ 1396/2/21درس شبکه وبرنامه کامپیو تروبرناه سازی رایانه ای در کلاس 304از ساعت 12تا ساعت 14