کلاس جبرانی خانم دکتر طا لقانی در تاریخ 1396/2/21 در جبر خطی در کلاس 308 از ساعت 10/30 تا ساعت 12/30 تشکیل می گردد