کلاس جبرانی خانم دکتر عر بانی در تاریخ 1396/2/20 از ساعت 7/30 تا ساعت 12/15 در هوس مصنو یی در کلاس 312 بر گزار می گردد