امتحان میان ترم در س نظریه  زبانهاوماشین ها در تاریخ 1396/2/21 روز پنجشنبه در کلاس 312  بر گزار می گردد