کلاس جبرانی آقای دکتر مهدی نیا در تاریخهای 1396/2/19 از ساعت 8تا ساعت 12درس ماشین 3 واز ساعت 16 تا ساعت 18/15 ماشی2 در کلاس 208 ودر تاریخ 1396/2/20 در س بررسی 2 از ساعت 8 تا 10 در کلاس 310 واز ساعت 16 تا 18/15 در کلاس 202  بر گزار می گردد