کلاس جبرانی قای دکتر یعقوب نیا در تاریخ 1396/2/14 از ساعت 13/30 تا ساعت 15/30 در کلاس 308 برگزار می گردد