کلاس جبرانی آقا دکتر نیرویی در تاریخ 1396/2/16 از ساعت 16 تا ساعت 18/15 درس دستگاههای پرتو پزشکی در کلاس 202 تشکیل می گردد