En 1398/04/25


آزمون کتبی امتحان جامع  دانشجویان  دکتری میکروبیولوژی در روز پنجشنبه مورخه۶/۱۰/۹۷  ساعت ۸ و آزمون شفاهی ان روز پنجشنه سیزدهم دی ماه ساعت ۹ صبح در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت برگزار می گردد.
مدیر گروه میکرو بیولوژی.