En 1398/09/01

امتحان میان ترم زبان تخصصی شیمی استاد یاوری روز یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 برگزار می شود.

امتحان میان ترم شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد یاوری روز یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 برگزار می شود.