En 1398/01/31

دانشجویانی که درس زبان تخصصی را با استاد یاوری انتخاب نموده اند روز یک شنبه مورخه 20 فروردین ساعت 10 صبح در دفتر گروه شیمی حضور داشته باشند.