قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق که تمایل به دفاع از پایان نامه خود تا پایان بهمن دارند:

می بایست فرمهای مربوط به امضای اساتید دفاع و مشاور ( فرم 5 - فرم 7 - گزارش پیشرفت کار - فرم اتمام کار و فرم تعیین داور) و همچنین CD حاوی فایل Word پایان نامه خود را نهایتا تا تاریخ 10 بهمن 95 به کارشناس محترم آموزش - سرکار خانم رحیمی - تحویل دهند تا برنامه ریزی دفاع صورت پذیرد. در غیر اینصورت مشکلات احتمالی بر عهده دانشجو می باشد.