جلسه ریاست محترم واحد با مدیران آموزشی به روایت تصویر

photo_2016-12-10_23-57-59.jpgphoto_2016-12-10_23-57-54.jpgphoto_2016-12-10_23-58-27.jpgphoto_2016-12-10_23-58-18.jpgphoto_2016-12-10_23-58-16.jpgphoto_2016-12-10_23-57-39.jpgphoto_2016-12-10_23-58-08.jpg