جلسه ریاست، معاونت اداری و مالی دانشگاه با مسئولین اجرایی حوزه مالی، جهت بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مالی دانشگاه برگزار گردید

IMG_8355.JPGIMG_8346.JPGIMG_8348.JPGIMG_8350.JPGIMG_8352.JPGIMG_8354.JPG