با توجه به بازدید روز سه شنبه هیئت عالی نظارت دانشگاه آزاد اسلامی  از واحد ، هیئت رئیسه به همراه سایر مسئولان مربوطه تهمیدات لازم را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه هر یک از معاونین مربوطه گزارشی را از حوزه مربوطه ارایه نمودند.

photo_2016-10-30_22-45-49.jpgphoto_2016-10-30_22-45-44.jpgphoto_2016-10-30_22-45-29.jpgphoto_2016-10-30_22-45-55.jpgphoto_2016-10-30_22-45-21.jpg