En 1399/01/14

دانشجویان می‌توانند کارت ورود به جلسه امتحان خود را از edu.liau.ac.ir  دریافت دارند.