En 1398/09/15

دانشجویان می‌توانند کارت ورود به جلسه امتحان خود را از edu.liau.ac.ir  دریافت دارند.