En 1398/03/29

دانشجویان می‌توانند کارت ورود به جلسه امتحان خود را از edu.liau.ac.ir  دریافت دارند.