En 1398/01/29

دانشجویان می‌توانند کارت ورود به جلسه امتحان خود را از edu.liau.ac.ir  دریافت دارند.